About  Us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
適切技術/永續元素
可食地景設計
屋頂農園設計
老屋改造
環境教育設計
整合性樸門基地設計
 

 

 

 
  首頁 > 空間設計 > 整合性樸門基地設計
 
 
台東金崙 Lotus Shakti Center蓮花聖能中心設計
 
2015-09-19
 

 

 

 
  地址:116台北市汀州路四段105巷10號1樓